อธิการบดีเข้าพบองคมนตรี เพื่อรายงานโครงการเด็กชายขอบ

เมื่อวันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วย นายยงยุทธ สงพะโยม ผู้อำนวยการโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา , นายจักริน จิตผ่องแท้ ครูวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ปรับปรุง พ.ศ.2565 ดำเนินการแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2565  ณ จังหวัดกาญจนบุรี และ จังหวัดนครนายก ในรูปแบบ online

Read more