โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นฯ

ตามที่หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ได้เข้าไปส่งเสริมถ่ายทอดและทำงานเชิงวิชาร่วมกันกับโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม ในฐานะพี่เลี้ยง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยยึดความต้องการของโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมและความเชี่ยวชาญของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเป็นหลักในการพัฒนา  ในวันพฤหัสบดีที่ 17 และวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี

Read more