อธิการบดี สทป. ศึกษาดูงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก

เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์บุญชู สมบุญเพ็ญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ เข้าพบผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก (อี.เทค.) 31 หมู่ 2 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดย ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู ผู้อำนวยการวิทยาลัย มอบให้อาจารย์อัมพร อุนทสูรย์ รองผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ ให้การต้อนรับอธิการบดีและคณะ เข้าศึกษาดูงานภายในวิทยาลัยฯ ทั้งนี้อธิการบดี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ได้หารือความเป็นไปได้ในการสร้างเครือข่ายด้านการเรียนการสอน และความร่วมมือด้านการเรียนการสอน อันเป็นเปิดโอกาสทางการศึกษาของนักศึกษาทั้ง 2 สถาบันฯ ต่อไป

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ที่มา : อธิการบดี สทป. ศึกษาดูงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก – สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (pit.ac.th)

Leave a Reply

Your email address will not be published.