สทป.ลงนามร่วมพัฒนาการศึกษากับ อบจ.ระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จังหวัดระยอง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี ลงนามความเข้าใจทางวิชาการและการวิจัย ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ร่วมกับ นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ในการ งานเปิดบ้านอาชีวะยุคใหม่ ก้าวไกลสู่ EEC ทั้งนี้เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาให้ตอบสนองต่อการผลิต และพัฒนากำลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC เพื่อเปิดโอกาศให้นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดระยองที่มีความสนใจศึกษาต่อในสายวิชาชีพ โดยมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคโนโลยี อาชีวศึกษาตากสินระยอง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และสถานประกอบการมีการนำเสนอเทคโนโลยีสมัยใหม่แนะแนวการศึกษาต่อเพื่อให้ความรู้ด้านอาชีพ แก่ผู้ที่สนใจต่อไป

นอกจากนี้ยังมีการเสวนาในหัวข้อ อาชีวะยุคใหม่ ก้าวไกลสู่ EEC ซึ่งเป็นการแสดงทัศนคติ ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบการศึกษาอาชีวะไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จังหวัดระยอง เพื่อเป็นตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม สู่ EEC นั่นเอง พร้อมกันนี้ยังมีการจัดแสดงผลงานวิจัยการเรียนการสอนของคณาจารย์ในสาขาวิชาต่างๆ ของสถาบันฯ และนิทรรศการของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยองอีกด้วย

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ขอบคุณภาพ : อบจ.ระยอง

ที่มา : สทป.ลงนามร่วมพัฒนาการศึกษากับ อบจ.ระยอง – สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (pit.ac.th)

Leave a Reply

Your email address will not be published.