สหวิทยาการ ศึกษาดูงานวิทยาลัยดุสิตธานี

เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มอบหมายให้คณาจารย์สาขาวิชาสหวิทยาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยดุสิตธานี ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวท กรุงเทพฯ โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น

ทั้งนี้เพื่อศึกษาและเก็บข้อมูลหลักสูตรการประกอบอาหาร ห้องปฏิบัติการทางอาหาร ห้องครัว และหลักสูตรการสอนของวิทยาลัยดุสิตธานี ในการดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาทักษะเพื่ออาชีพให้แก่เด็กชายขอบและเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และสามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

#pit #pathumwan #QualityEducation #Quality #Education

ที่มา : สหวิทยาการ ศึกษาดูงานวิทยาลัยดุสิตธานี – สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (pit.ac.th)

Leave a Reply

Your email address will not be published.