สทป. ต้อนรับคณะดูงานจากออสเตรเลีย

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ Professor Kevin Fynn, Director of Industry Engagement และ Professor Mark Ogden, Professor Mark Ogden, Pro Vice Chancellor จาก Curtin University ประเทศออสเตรเลีย พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.เชียรช่วง กัลยาณมิตร ผู้ประสานงาน และ  Mr. Ron Anderson เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และ Curtin University   โดยได้มีการเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการ PLC 7 ห้องปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีชั้นสูง โปรแกรม CAD/CAE ห้อง Material/ห้อง Computer และ ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรม


ที่มา : ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

ที่มา : สทป. ต้อนรับคณะดูงานจากออสเตรเลีย – สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (pit.ac.th)

Leave a Reply

Your email address will not be published.