สทป. สืบสานวัฒนธรรมไทย จัดกิจกรรมมุทิตาจิตและรดน้ำขอพรอดีตอาจารย์อาวุโสและผู้สูงอายุ 2567

เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2567 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จัดกิจกรรม “สืบสานวัฒนธรรม มุทิตาจิตและรดน้ำขอพรอดีตอาจารย์อาวุโสและผู้สูงอายุ ประจำปี 2567” ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยในเวลา 9.09 น.

Read more

สทป. รวมใจถวายพระพรชัยมงคล 2 เมษายน 2567 ในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ที่มา : สทป. รวมใจถวายพระพรชัยมงคล 2 เมษายน 2567 ในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (pit.ac.th)

Read more

การมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้จัดงาน PATUMWAN MUSIC FESTIVAL

เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 คณะกรรมการจัดงาน PATUMWAN MUSIC FESTIVAL ครั้งที่ 1 “ปทุมวัน สานฝัน พี่สู่น้อง” เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะกรรมการดำเนินโครงการจัดหาทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ศูนย์การเรียนกาญจนบุรี PATUMWAN MUSIC FESTIVAL ครั้งที่

Read more

เกียร์ปทุมวันสืบสานวัฒนธรรม ปรับปรุงสวนหย่อมสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ณ พุทธมณฑล

วันที่ 19 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาร่วมพัฒนาปรับปรุงสวนหย่อมสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ณ พุทธมณฑล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า

Read more

วิศวะประกาศเกียรติคุณผู้สำเร็จการศึกษามีผลการเรียนดีเด่น

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน รักษาราชการแทนคณบดี ดำเนินพิธีการมอบประกาศเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น และเกียรติบัตรเรียนดีสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันฯ สืบเนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะได้คัดเลือกศิษย์เก่าที่ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพและช่วยเหลือสังคมและสถาบันฯ ซึ่งทางคณาจารย์ประจําหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาได้มีมติเป็นเอกฉันท์ในการคัดเลือกและเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นจํานวน

Read more

สทป.จัดกิจกรรมเรียนรู้ภาษาไทยให้นักศึกษาอิชิโนเซกิ

เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยน จากวิทยาลัยแห่งชาติอิชิโนเซกิ ประเทศญี่ปุ่น และตัวแทนนักศึกษาของสถาบันฯ ร่วมกิจกรรม โดยมี ดร.ประภาพร ธนกิตติเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ และอาจารย์เพชรประภา สังฆะราม อาจารย์จากสาขาวิชาสหวิทยาการ

Read more

สทป. จัดอบรมการใช้งานโดรนเบื้องต้น

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 สำนักวิจัยเเละบริการวิชาการ โดยฝ่ายบริการวิชาการเเละงานความร่วมมือ ดำเนินโครงการ “สร้างและพัฒนาทักษะสำหรับการยกระดับทักษะบุคคลภายนอกด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่”กิจกรรมที่ 1 “โดรนและการใช้ประโยชน์เบื้องต้น” ณ ห้องประชุมบุญปิยะทัศน์ อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (อาคารJICA) และลานกีฬาอเนกประสงค์ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Read more