คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ยึดถือนโยบายการผลิตวิศวกรที่มีความรู้ ความเข้าใจในหลักวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน และมีทักษะในเชิงปฏิบัติสามารถนำทฤษฎีไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิผลอีกทั้งมีโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในและภายในนอกประเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาของคณะอีกด้วย
ปัจจุุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดทำการเรียนการสอนทั้งหมด 14 หลักสูตรโดยมีหลักสูตรวิชาชีพ 14 หลักสูตร เป็นหลักสูตรที่พัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 14 หลักสูตร โดยแบ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 8 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร

เว็บไซต์คณะ: http://eng.pit.ac.th

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคคาทรอนิกส์

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ การผลิต และกระบวนการเคมีและสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาวิศวกรรมบูรณาการ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ การผลิต และกระบวนการเคมีและสิ่งแวดล้อม