ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมด้านความรู้ทางภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ให้กับนักศึกษาและบุคคลากรของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ตลอดจนวางแผนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการบำรุงรักษา ให้มีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และมีความปลอดภัยตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกของสถาบัน และเป็นหน่วยงานให้บริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศ และคอมพิวเตอร์ให้กับผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกของสถาบัน

เว็บไซต์หน่วยงาน: http://lcc.pit.ac.th 

งาน/ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง