อาจารย์วสันต์ อู่ยายโสม (ประธานหลักสูตรฯ)

วุฒิการศึกษา

วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,ปีที่สำเร็จ 2545

วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,ปีที่สำเร็จ 2537

นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

ระดับชาติ

C. Summatta, W. Uyaisom and S. DEEON, “2 Stage Windows Comparator Circuit with      Digital Switching Levels”, The 10th Conference of Electrical Engineering Network     (EENET2018), pp.112-115, May 2018.

ศิริพงษ์ สายหยุด, ธนาคาร เครื่องจักร, แสนศักดิ์ ดีอ่อน และวสันต์ อู่ยายโสม, “ตัวตรวจจับความร้อนใน สาย     ประธานด้วยตัวเปรียบเทียบแบบวินโดว์แบบผิดพลาดนิรภัย”, การประชุมวิชาการเครือข่าย วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 11 (EENET2019), หน้า 495-498, พฤษภาคม 2562