ดร.แสนศักดิ์ ดีอ่อน

วุฒิการศึกษา

D.Eng (Information science and Control Engineering) Nagaoka University of Technology, Japan 2012

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ปีที่สำเร็จ 2546
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, ปีที่สำเร็จ 2539

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

ระดับนานาชาติ

C. Summatta and S. DEEON, “Simple Anti Capacitor Open-circuit Self-oscillation in a CMOS

    Schmitt trigger-invertor Oscillator circuit for a Fail-safe Relay Drive”, Przegląd   Elektrotechniczny     Journal, No.3/2019, 2019, pp. 97-100.  

C. Summatta and S. DEEON, “Design and Analysis of 2oo3 Static Voter for SMT function in an Adjustable Speed Electrical Power Drive System”, Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering, Vol.11, No.1, 2019. 

S. Wongcharoen, S. DEEON and N. Mungkung, “Application of Electronic Load Circuit for Electrical Safety by using a Serial Mode Comparator”, Przegląd Elektrotechniczny Journal, No.4/2020, 2020, pp. 17-22.  

S. Wongcharoen and S. DEEON, “Application of Multi-Stage Window Comparator Circuit with       Safety Mode for Swell Voltage Control in Low Voltage Systems”, Przegląd         Elektrotechniczny      Journal, No.5/2020, 2020, pp. 84-90.  

S. Wongcharoen and S. DEEON, “Multi-level swell voltage control for minimising damage to       an       on-grid system”, Indonesian Journal of Electrical Engineering and Informatics (IJEEI),    Vol.8, No.2, June 2020, pp. 306-319.  

U. Kornkanok, S. Wongcharoen and S. DEEON, “The Application of a Safety Comparator in the Track Circuit of a Railway Signaling System for Counting Overvoltage”, Przegląd Elektrotechniczny Journal, No.5/2021, 2021, pp. 146-151.  

นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

ระดับชาติ

C. Maneechot, P. Pengtako, K. Silaporn, M. Intrapradit, W. Kidsri and S. DEEON, “A New Fault Detection System on Fail-safe Counter Circuits for Inherently Safe Machine Design”, The 10th Conference of Electrical Engineering Network (EENET2018), pp. 769-772, 2018.

C. Summatta, W. Uyaisom and S. DEEON, “2 Stage Windows Comparator Circuit with Digital Switching Levels”, The 10th Conference of Electrical Engineering Network (EENET2018), pp.112-115, 2018.  

K. Silaporn, S. Saiyud, and S. DEEON, “Application of a Fail-safe Smoke Detector by Window Comparator Circuits”, The 11th Conference of Electrical Engineering Network (EENET2019), pp. 487-490, 2019.  

W. Kidsri, N. Kerdtup, S. DEEON and T. Orachon, “Gas Leak Detection Circuit in Faulty Safety Type with the Windows Comparator”, The 11th Conference of Electrical Engineering Network (EENET2019), pp. 491-494, 2019.  

S. Saiyud, T. Kherungjurk, S. DEEON and W. Uyaisom, “Heat Detector in Main line By a Fail-safe Window Comparator Circuits”, The 11th Conference of Electrical Engineering Network (EENET2019), pp. 495-498, 2019.  

P. Pengtako, C. Maneechot, C. Lertuswin and S. DEEON, “The Inherent Safety for Safe Motor Speed Detection in Electric Drives System”, The 11th Conference of Electrical Engineering Network (EENET2019), pp. 499-502, 2019.  

U. Kornkanok, T. Orachon, S. DEEON and S. Wongcharoen, “Overvoltage Detection of Track         Circuits with a Serial Window Comparator in Railway Signal Systems”, The 12th Conference of Electrical        Engineering Network (EENET2020), 2020.