รศ.ดร.สัมพันธ์ พรหมพิชัย

วุฒิการศึกษา

วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ปีที่สำเร็จ 2548

วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า ,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีที่สำเร็จ 2542

วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ปีที่สำเร็จ 2539

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

ระดับชาติ

สัมพันธ์ พรหมพิชัย, “การปรับปรุงสมรรถนะ BER สำหรับระบบเชื่อมโยงขาลงแบบ OFDM”, ENGINEERING TRANSACTIONS, Vol. 21, January-June 2018, pp. 18-21.

สัมพันธ์ พรหมพิชัย, “การประมาณช่องสัญญาณ LTE-TDD Massive MIMO ด้วยสัญญาณนำมีฐานเป็น รหัสตั้งฉาก”, Vol. 23, January-June 2020, pp. 30-38.

สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร และ สัมพันธ์ พรหมพิชัย, “การวิเคราะห์การประมาณช่องสัญญาณด้วยวิธีกำลังสอง        น้อย     ที่สุดแบบถ่วงน้ำหนักในการส่งข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงย้อนหลังสำหรับระบบมัลติยูสเซอร์ไมโม”, ENGINEERING TRANSACTIONS, Vol. 24, January-June 2021, pp. 1-10.

นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ

S. Phrompichai, “Pilot Based Orthogonal BS identity Code Channel Estimation for LTE    downlink        MISO systems”, iEECON’2019, pp. 18-21, March 2019.

C. Karnna, S. Udomsiri, and S. Phrompichai, “Channel Estimation based Pilot Signal with BS       Identification Code for LTE-TDD Massive MIMO Downlink systems”,  iEECON’2021, pp. 1- 4,       March 2021.