นางสาวณัฐสุดา คำเพราะ

การศึกษา

ระดับการศึกษาปีการศึกษามหาวิทยาลัย
ปริญญาโท2556 – 2558มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ปริญญาตรี2551 – 2555มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะบริหารศาสตร์ สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ประสบการณ์

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (2557-ปัจจุบัน)เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (2555-2557)เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

บทความวิจัย

1.ณัฐสุดา คำเพราะ และมหศักดิ์ เกตุฉ่ำ, “ระบบแนะนำหนังสือห้องสมุดด้วยเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ,” วารสารวิชาการปทุมวัน, ปีที่ 5, ฉบับที่ 13, 2558, หน้า 45-60.