บุคลากร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

คณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์