ดร.ธีรพงศ์ อรชร

วุฒิการศึกษา

D.Eng Information science and control, Nagaoka University of Technology (Japan), 2016

วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,ปีที่สำเร็จ 2554

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปีที่สำเร็จ 2550

นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

ระดับชาติ

วันชัย คิดศรี นริศ เกิดธูป แสนศักดิ์ ดีอ่อน และธีรพงศ์ อรชร, “วงจรตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซแบบ    ผิดพลาด นิรภัยร่วมกับตัวเปรียบเทียบแบบวินโดว์”, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า      ครั้งที่ 11 (EENET 2019), หน้า 491-494, พฤษภาคม 2562 

W. Kidsri, N. Kerdtup, S. DEEON and T. Orachon, “Gas Leak Detection Circuit in Faulty Safety      Type with the Windows Comparator”, The 11th Conference of Electrical Engineering Network         (EENET2019), pp.491-494, May 2019. 

U. Kornkanok, T. Orachon, S. DEEON and S. Wongcharoen, “Overvoltage Detection of Track       Circuits with a Serial Window Comparator in Railway Signal Systems”, The 12th Conference of Electrical Engineering Network (EENET2020), August 2020.