ผศ.ดร.จันทร์ อัญญะโพธิ์

วุฒิการศึกษา

วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2565

M.Eng. (Electrical, Electronics and Information Engineering) Nagaoka University of Technology, Japan,2553
วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม),สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, 2550

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

ระดับนานาชาติ

1. Anyapo, C., N. Teerakawanich and C. Mitsantisuk. Development of Multi-coiled Dynamic Wireless Power Transfer for Electric Vehicle. International Review of

Electrical Engineering (IREE), Vol 17, No 2 (2022)), pp.185-195.

DOI: https://doi.org/10.15866/iree.v17i2.21583

2. Varachitchai, N., Anyapo, C., Mitsantisuk, C., Shadow and Mirror Mode Bilateral Control for a Tele-Operated Robot System, (2017) International Review of

Automatic Control (IREACO), 10 (3), pp. 267- 273.

  doi:https://doi.org/10.15866/ireaco.v10i3.10869

3.K. Saito, C. Anyapo, P. Kamjitjam and T. Noguchi: “Development of an Electric Wheelchair System Using PEM Fuel Cell”, Journal of Asian Electric Vehicles, Vol. 7,

No. 1, pp.1185-1190, 2009.

ระดับชาติ

พัฒนา อินทนิ และ จันทร์ อัญญะโพธิ์, “การพัฒนาระบบการวัดแบบเรียลไทม์สำหรับการส่งผ่านพลังงานไร้สายแบบเคลื่อนที่”, วารสารวิชาการปทุมวัน, ปีที่ 8 ฉบับที่ 22, พฤษภาคม-สิงหาคม 2561,      หน้า 63-72

นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ

1.C. Anyapo and P. Intani, “Wireless Power Transfer for Autonomous Underwater Vehicle,” 2020 IEEE PELS Workshop on Emerging Technologies: Wireless Power Transfer (WoW), Seoul, Korea (South), 2020, pp. 246-249, doi: 10.1109/WoW47795.2020.9291324.

DOI: 10.1109/WoW47795.2020.9291324

2. C. Anyapo and P. Intani ,“ Development of Long Rail Dynamic Wireless Power Transfer for High-Speed Train” The 16th International Conference on Electrical Engineering,Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology or ECTI-CON 2019.  July 10-13, 2019, Pattaya, Thailand,2019, pp.582-585.

3. C. Anyapo, “Development of Long Rail Dynamic Wireless Power Transfer for Battery-Free Mobile Robot,” 2019 10th International Conference on Power Electronics and ECCE Asia (ICPE 2019 – ECCE Asia), Busan, Korea (South), 2019, pp. 1-6.

URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8796909&isnumber=8796487

4. C. Anyapo, N. Teerakawanich, C. Mitsantisuk and K. Ohishi, “Development of Wireless Power Transfer with Primary-Side Current Mode Control Capability Using Virtual-Current Source Resonant Inverter,” IECON 2018 – 44th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, D.C., DC, USA, 2018, pp. 4805-4809.

  doi: 10.1109/IECON.2018.8591170

5. C. Anyapo, N. Teerakawanich, C. Mitsantisuk and K. Ohishi, “Experimental Verification of Coupling Effect and Power Transfer Capability of Dynamic Wireless Power Transfer,” 2018 International Power Electronics Conference (IPEC-Niigata 2018 -ECCE Asia), Niigata, 2018, pp. 3332-3337.

doi: 10.23919/IPEC.2018.8507665

6. C. Anyapo, N. Teerakawanich and C. Mitsantisuk ,“Development of multi-coils full-bridge resonant inverter for dynamic wireless power transfer” The 14th International Conference on Electrical Engineering,Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology or ECTI-CON 2017.  June 27-30, 2017, Phuket, Thailand,2017, pp.588-591.

7.  C. Anyapo, N. Teerakawanich and C. Mitsantisuk , “Phase-shift phaselock loop (PLL) control for wireless power transmission system using primary-side information”, in Proc. of the 2017 International Electrical Engineering Congress, iEECON2017, 8-10 March, Pattaya,Thailand,2017,pp.815-818.

8. C. Anyapo, K. Saito and T. Noguchi:“Full-Bridge Chopper for Driving Two DC Motors  with Reduced Counts of Switching Devices”, Proceedings of Niigata Branch of IEEJ,IEEE-13,pp.143,2008.

9. C. Anyapo, K. Saito and T. Noguchi:“Four-Quadrant Operation of Two DC Motors with  Three-Leg Full-Bridge Chopper Incorporated Voltage Boost Function”, The 2009 Annual Meeting I.E.E. Japan, pp.42-43, 2009.

10.  C. Anyapo, T. Noguchi and K. Saito:“Four-Quadrant Chopper for Two DC Motor  Drives of Electric Wheelchair”, Technical Meeting on Semiconductor Power   Converter and Linear Drives, IEE Japan, pp.55-60, 2009. 11. C. Anyapo, K. Saito, T. Noguchi:“Design and Implementation of New DC Motor Drive Circuit for Electric Wheelchair Using PEM Fuel Cell”, International Symposium on Engineering, Energy and Environment (ISEEE2009), pp.468-473, 2009.

ระดับชาติ

ชวินทร์ สร้างวัด, จันทร์ อัญญะโพธิ, พัฒนา อินทนิ, และ สกล อุดมศิริ, “การจำลองการควบคุมรถไฟฟ้าด้วยปัญญาประดิษฐ์”,การประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 42, 30 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2562