ผศ.ดร.ปัณณวิชญ์ ภัทร์สรณ์สิริ

วุฒิการศึกษา

วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า ,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีที่สำเร็จ 2559
วศ.ม.วิศวกรรมโทรคมนาคม ,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีที่สำเร็จ 2555
วศ.บ.วิศวกรรมโทรคมนาคม ,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีที่สำเร็จ  2553

นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ

N. Vongserewattana, W. Suwansin, P. Phasukkit, P. Phatsornsiri, “Validation of Acoustic       Emission     Railway Track Crack Analysis Using MFCC”, The 16th International         Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications     and     Information Technology (ECTI-CON 2019), pp. 650-653, July 2019.

นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

ระดับชาติ

S. Mitranon, P. Sudajun, K. Malawong, P. Jirasakulporn, B. Wangsilabatra, S. Chaijit, P.         Phatsornsiri, “The Development of a Falling in Bathroom System via Line       Application”, The 11th Conference on Application Research and Development   (ECTI-  CARD 2019), pp. 527-530, July 2019.

P. Phatsornsiri, T. Jitson, B. Wangsilabatra, “Design of a Steel Corrosion Detector using      Acoustic     Emission”, The 12th Conference on Application Research and Development      (ECTI-CARD 2020),      pp. 137-140, May 2020.

บุญเรือง วังศิลาบัตร และปัณณวิชญ์  ภัทร์สรณ์สิริ,“การพัฒนาเครื่องมือการสอนบนพื้นฐานซอฟต์แวร์โปร         เตอูสสำาหรับการวัดกำลังไฟฟ้ากระแสสลับ”, การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4 (RUSCON2020), กรกฎาคม 2563

บุญเรือง วังศิลาบัตรและปัณณวิชญ์  ภัทร์สรณ์สิริ,“การออกแบบวงจรสำหรับการสาธิตระบบเชื่อมต่อกริ  ดแรงดันต่ำเฟสเดียว”, การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ      ครั้งที่ 5 (RUSCON2021), เมษายน 2564

ยุติ ฉัตรวรานนท์, วิรัลพัชร พรหมจรรน, สุรัติกาล สุวรรณพรหม และปัณณวิชญ์  ภัทร์สรณ์สิริ, “การ     พยากรณ์ฝุ่นโดยวิธีพยากรณ์เชิงปริมาณ”, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 13 (EENET2021), พฤษภาคม 2564