ผศ.ธวัชชัย จิตต์สนธิ์ (เกษียณอายุราชการ)

วุฒิการศึกษา

คอ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีที่สำเร็จ 2545
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-โทรคมนาคม,สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปีที่สำเร็จ 2546
คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าโทรคมนาคม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีที่สำเร็จ 2528

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

ระดับชาติ

จักรพงษ์ จารุมิศร์, ธวัชชัย  จิตต์สนธิ์ และยงยุทธ์ พัฒนพงศ์ “การจำลองการขับเคลื่อนมมอเตอร์เหนี่ยวนำ        สอง     แบบพารารมิเตรอร์ไม่สมมาตรด้วยวิธีควบคุมการกำหนดทิศทางและตำแหน่งโรเตอร์ฟลักซ์    เวกเตอร์”,        วารสารวิชาการปทุมวัน, ปีที่ 8, ฉบับที่ 22, 2561, หน้า 15-24.

นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ

T. Jitson and S. Cheapanich, “Energy storage system the hybrid battery charging by used the     wireless power transfer for the electric vehicle”, iEECON’2021, pp. 1-4, March 2021.

T. Jitson and S. Cheapanich, “Study of dynamic charging for electric vehicle using stationary       wireless power transfer charging”, iEECON’2021, pp. 1-4, March 2021.

T. Jitson and S. Cheapanich, “Simulation model of electric buses charging using wireless energy transfer with a push-pull converter”, ECTI-CON’2021, pp. 922-925, May 2021.