ผศ.ดร.พัฒนา อินทนิ

วุฒิการศึกษา

D. Eng (Energy and Environment Science) Nagaoka University of Technology, Japan 2010

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ปีที่สำเร็จ 2545
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, ปีที่สำเร็จ 2540

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

ระดับชาติ

พัฒนา อินทนิ และ จันทร์ อัญญะโพธิ์, “การพัฒนาระบบการวัดแบบเรียลไทม์สำหรับการส่งผ่านพลังงาน ไร้สายแบบเคลื่อนที่”, วารสารวิชาการปทุมวัน, ปีที่ 8 ฉบับที่ 22, พฤษภาคม-สิงหาคม 2561,         หน้า 63-72

นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ

C. Anyapo and P. Intani,“ Development of Long Rail Dynamic Wireless Power Transfer for High-Speed Train”, The 16th International Conference on Electrical       Engineering,Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology   (ECTI-CON), pp. 565-568, July 2019.

C. Anyapo and P. Intani, “Wireless Power Transfer for Autonomous Underwater Vehicle”, IEEE       PELS Workshop on Emerging Technologies: Wireless Power Transfer (WoW), pp.   246-249, November 2020.

นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

ระดับชาติ

ชวินทร์ สร้างวัด, จันทร์ อัญญะโพธิ, พัฒนา อินทนิ, และ สกล อุดมศิริ, “การจำลองการควบคุมรถไฟฟ้า  ด้วย    ปัญญาประดิษฐ์”,การประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 42, 30 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2562