รศ.ดร.สกล อุดมศิริ

วุฒิการศึกษา

D.Eng (Information science and Control Engineering) Nagaoka University of Technology, Japan 2011

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ปีที่สำเร็จ 2544

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, ปีที่สำเร็จ 2540

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

ระดับนานาชาติ

Wisit Lumchanow and Sakol Udomsiri, “Image classification of malaria using hybrid         algorithms:     convolutional neural network and method to find appropriate K for K-nearest   neighbor”,      Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science, Vol. 16,     No. 1, October,          2019. pp. 382-388.

ระดับนานาชาติ

Wisit Lumchanow and Sakol Udomsiri, “Combination of GLCM and KNN Classification for Chicken     Embryo Development Recognition, IEEE The 4th International Conference on    Digital Arts, Media      and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical,    Electronics, Computer          and Telecommunications Engineering(ECTI DAMT-NCO, pp.        322-325, February 2019.

นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

ระดับชาติ

สุประวิทย์ เมืองเจริญ,  วรวุฒิ แจ่มหล้า,  โสพล ด้วงสูงเนิน, และสกล อุดมศิริ, “การศึกษาการรู้จำเสียง   ภาษาไทย        โดยใช้เทคนิคการสกัดเสียงหาสัมประสิทธิ์เซปสตรัมบนสเกลเมล”, การประชุมวิชาการ วิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่      42, 30 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2562

ชวินทร์ สร้างวัด, จันทร์ อัญญะโพธิ ,์พัฒนา อินทนิ, และสกล อุดมศิริ, “การจำลองการควบคุมรถไฟฟ้า   ด้วย    ปัญญาประดิษฐ์”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 42, 30 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2562