ว่าที่ รต.ดร.มงคล กลิ่นกระจาย

วุฒิการศึกษา

Ph.D. in Robotics and Mechatronics Engineering, King’s College London, University of London, UK 2004
วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม, สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, ปีที่สำเร็จ 2550  

ค.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิทยาลัยครูสวนสุนันันทา, ปีที่สำเร็จ 2533

นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

ระดับชาติ

Mongkorn Klingajay, Prungsak Attaphut and MD Mafijul Islam, “An Automated Control     System for Solar Electricity System based on IOT Methodologies”, The International Conference on Robotics, Informatics, and Intelligence control Technologies RIIT          (2018), pp. 161-174, September 2018.

Prungsak Attaphut, Mongkorn Klingajay and MD Mafijul Islam, “Real-time Surveillance     Monitoring System for efficiency improvement via Google Map”, The International       Conference on Robotics, Informatics, and Intelligence control Technologies RIIT (2018),          pp.      175-182, September 2018.

Sudaporn Sawmong and Mongkorn Klingajay, “Geographic Information Management for Real-time Surveillance Monitoring System based-on CPS”, The International   Conference on Robotics, Informatics, and Intelligence control Technologies RIIT          (2019), pp. 46-51, December 2019.