สวบ.เข้าสวัสดีปีใหม่ 2566 พร้อมหารือ สทป.ศูนย์นครราชสีมา กับคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

เมื่อวันอังคารที่ 3 มกราคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ อบรม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์พสุพัฒน์ สัมมากสิพงศ์ รองผู้อำนวยการ และ นายศักดิพัฒน์ สมวงค์ หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและความร่วมมือ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ (สวบ.) ได้เข้าสวัสดีปีใหม่

Read more

การเพิ่มสมรรถนะอาจารย์ในการทำสื่อออนไลน์แนว Thai MOOC

เมื่อวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2565 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ดำเนินโครงการเพิ่มสมรรถนะอาจารย์ในการทำสื่อออนไลน์แนว Thai MOOC ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้รับการเกียรติจากนายจิระ ชนรักสุข

Read more

โครงการอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวินัยการเงินการคลัง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มอบหมายให้ นางจิตรภรณ์ นางทิน รองอธิการบดี ให้การต้อนรับคณะวิทยากรจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวินัยการเงินการคลัง” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางกุลิสราพ์ บุญทับ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ,

Read more

สทป. รวมใจเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา น้อมถวายพระพรชัยมงคล แด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2565 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัคน์ อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

Read more

สทป.เข้าพบและประชุมกับอบจ.ระยอง เพื่อพัฒนาการศึกษาร่วมกัน

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร ไชยจิตต์ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณาจารย์สถาบันฯ เข้าพบนายประสานต์ พฤษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก อบจ.ระยอง ได้แก่

Read more

อว.ลงนามถวายพระชัย พระองค์ภา ให้หายจากอาการประชวร

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 65 เวลา 08.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วยนายกิตติศักดิ์ กาญจนรัชต์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมกับคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม / อธิการบดีมหาวิทยาลัย/ สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง

Read more

วันไหว้ครู 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ โดยในเวลา 9.39 น. มีพิธีไหว้องค์พระวิษณุกรรม บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคารอำนวยการ) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร

Read more

สทป. เปิดโอกาสทางการศึกษาแก่พลทหาร มทบ.17

เมื่อวันศุกร์นี้ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 8.45 น. ดร.แสนศักดิ์ ดีอ่อน ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนกาญจนบุรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและคณะ ตัวแทนจากท่านอธิการบดี ได้เข้าพบพันเอก ธารา เจนตลอด รองผู้บัญชาการมณฑลทหารราบที่ 17 (มทบ.17) ค่ายสุรสีห์ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง กาญจนบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้พลทหารจำนวน 140 นาย ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรวิชาชีพด้านช่าง ให้มีงานรองรับหลังปลดประจำการ #PITforSDGs #SDGs #QualityEducation ที่มา : สทป. เปิดโอกาสทางการศึกษาแก่พลทหาร มทบ.17 – สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (pit.ac.th)

Read more

ปทุมวันหารือกับ ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ‘ขอนแก่น ในการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมระบบอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.60 น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร ไชยจิตต์ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณาจารย์สถาบันฯเข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร บุญมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมประภากร 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEU) จังหวัดขอนแก่น ในการประชุมหารือการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ดร.ธีนิดา บัณฑรวรรณ รองอธิการบดี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล อริยพิมพ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ , ดร.รัชดา ภักดียิ่ง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วานิช ประเสริฐพร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ , นายอนุชา ดีผาง รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ ลื้อนันต์ศักดิ์ศิริ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต , นายนิติคม อริยพิมพ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า , ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ โพธิ์จันทร์หัวหน้าสาขาวชาวิศวกรรมโยธา , ดร.พลาวัชร์ จันทรมงคล หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรยุท คุณะโคตร หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมระบบอัจฉริยะ และดร.อุดม ลิ้มไพบูลย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันฯ โดยมีแผนในอนาคตในการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการอุตสาหกรรมในอนาคต โดยเฉพาะ “สาขาวิศวกรรมระบบอัจฉริยะ” ซึ่ง NEU มีศักยภาพในการพัฒนานโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียวหรือ Green University  และระบบอัจฉริยะ ด้านวิศวกรรมอย่างเป็นเลิศ ซึ่งสามมารถนำไปประยุคต์ใช้ และพัฒนาหลังสูตรที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการตอบโจทย์ของการศึกษาของโลกยุคใหม่อีกด้วย ที่มา : สื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ที่มา : ปทุมวันหารือกับ ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ‘ขอนแก่น ในการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมระบบอัจฉริยะ – สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (pit.ac.th)

Read more

อธิการบดี สทป. ศึกษาดูงานระบบราง มทร.อีสาน’ขอนแก่น นำไปพัฒนาหลักสูตร

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร ไชยจิตต์ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณาจารย์สถาบันฯ เข้าศึกษาดูงานระบบราง ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Read more