เอกสารคำร้องทั่วไป

เอกสารสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คำร้องทั่วไป ท.01

 • 1.ว่าด้วยเหตุผลWord , PDF
 • 2.ขอลงทะเบียนเรียนเทียบรายวิชา Download
 • 3.ขอเปิดรายวิชา Download
 • 4.ขอลงทะเบียนข้ามโครงการ Download
 • 5.ขอสอบย้อนหลัง Download

เอกสารสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

 • คำร้อง ท.03 ใบลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา Download
 • คำร้อง ท.03.1 ใบเปลี่ยนรายวิชาDownload
 • คำร้อง ท.04 ใบถอนรายวิชา(ไม่บันทึกผลการเรียน) Download
 • คำร้อง ท.05 ใบถอนรายวิชา(บันทึกผลการเรียน) Download
 • คำร้อง ท.06 คำร้องขอลาพักการศึกษาDownload
 • คำร้อง ท.07 คำร้องขอกลับเข้าศึกษา(กรณีลาพักฯ)Download
 • คำร้อง ท.11 คำร้องขอสำเร็จการศึกษา(ป.ตรี)Download
 • คำร้อง ท.12 คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติDownload
 • คำร้อง ท.15 คำร้องขอลาออก Download
 • คำร้อง ท.17 คำร้องขอผ่อนผันการชำระเงิน(ป.ตรี)Download

เอกสารสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท.08 – ท.10

 • คำร้อง ท.08 คำร้องขอใบรับรองความประพฤติDownload
 • คำร้อง ท.09 คำร้องขอใบรับรองทางการศึกษาDownload
 • คำร้อง ท.10 คำร้องขอใบประมวลผลการศึกษา(Transcript)Download

กลับไปหน้าหลัก