เกี่ยวกับสถาบันฯ

เว็บไซต์สถาบันฯ : http://www.pit.ac.th/

2475: ก่อตั้งโรงเรียนอาชีพ “ช่างกล” แห่งแรกของประเทศไทย

01/08/19322475: ก่อตั้งโรงเรียนอาชีพ “ช่างกล” แห่งแรกของประเทศไทย

ในปี พ.ศ. 2475 โรงเรียนนายเรือได้ยกเลิกแผนกพรรคกะลินซึ่งสอนวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือที่มีอยู่แห่งเดียว เฉพาะในกองทัพเรือเมื่อปรากฏเหตุการณ์เช่นนี้วิชาช่างกลย่อมจะสูญสิ้นไปในที่สุดนาวาเอกพระประกอบกลกิจ (เจ๋อ จันทรเวคิน) เมื่อสมัยยังดำรงยศนาวาตรีหลวงประกอบกลกิจดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนนายเรือแผนกพรรคกะลิน มีความห่วงใยวิชาช่างจักรกลย่อมไม่เจริญได้อย่างแน่นอน จึงชักชวนนายทหารผู้ใหญ่นายทหารผู้น้อยที่เป็นทั้งเพื่อนและศิษย์ร่วมใจกันสละเงินเดือนตามกำลังเพื่อจัดตั้ง “โรงเรียนอาชีพช่างกล”Read more

2477: ย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนอาชีพช่างกล

01/07/19342477: ย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนอาชีพช่างกล

กรมแผนที่ทหารบก เดิมตั้งอยู่ที่ตรงข้ามโรงเรียนราชินีล่าง ได้ย้ายไปอยู่ที่อื่น จึงได้ถือโอกาสย้ายโรงเรียนอาชีพช่างกลจากตรอกกัปตันบุชมาอยู่แทน เพราะสถานที่กว้าง ใกล้นำสะดวก แก่การไปฝึกงานที่กรมอู่ทหารเรือและสะดวกแก่การควบคุมของผู้อำนวยการโรงเรียนด้วยRead more

พ.ศ.2478: เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนมัธยมอาชีพช่างกล”

01/08/1935พ.ศ.2478: เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนมัธยมอาชีพช่างกล”

พลเรือเอก หลวงสินธุสงครามชัย ร.น. ตั้งแต่ครั้งเป็นเสนาธิการกองทัพเรือ ซึ่งเป็นผู้ช่วยเหลือในการออกทุนได้สนับสนุนโรงเรียนอาชีพช่างกลด้วยผู้หนึ่ง ต่อมาจนกระทั่งเป็นแม่ทัพและในปีเดียวกัน ท่านได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการท่านได้นำเรื่องของโรงเรียนอาชีพช่างกลเข้าปรึกษาจอมพลป.พิบูลสงครามขณะนั้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีRead more

พ.ศ.2482: เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนช่างกลปทุมวัน”

01/08/1939พ.ศ.2482: เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนช่างกลปทุมวัน”

พ.ศ. ๒๔๘๒ พลเรือเอกหลวงสินธุ สงครามชัย ร.น. รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเห็นว่าโรงเรียนมัธยมอาชีพช่างกลมีสถานที่คับแคบ และเครื่องมือเครื่องใช้ในการฝึกสอนก็น้อย โดยเห็นความจำเป็นของวิชาช่างกลที่จะจรรโลงชาติให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต ท่านจึงได้วางโครงการที่ จะขยายกิจการของโรงเรียนเป็นการใหญ่Read more

พ.ศ.2517: ยกฐานะเป็น “วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน”

01/08/1974พ.ศ.2517: ยกฐานะเป็น “วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน”

ในปี พ.ศ. 2517 กระทรวงศึกษาธิการได้ยกฐานะโรงเรียนช่างกลปทุมวัน ขึ้นเป็น “วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน” และเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)Read more

พ.ศ.2535 ได้รับการสนับสนุนจาก JICA

19/02/1992พ.ศ.2535 ได้รับการสนับสนุนจาก JICA

พ.ศ. ๒๕๓๕ วิทยาลัยช่างกลปทุมวันได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจากรัฐบาลญี่ปุ่นใน โครงการ JICA งบประมาณ 137 ล้านบาท และส่งอาจารย์ไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นRead more

พ.ศ.2536 เปิดสอน “วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์” แห่งแรกของประเทศไทย

09/12/1993พ.ศ.2536 เปิดสอน “วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์” แห่งแรกของประเทศไทย

รัฐบาลญี่ปุ่นยังได้ให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการของวิทยาลัช่างกลปทุมวัน (Technical cooperation) สนับสนุนให้เปิดสอน สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เป็นหลักสูตรปริญญาตรี ซึ่งเปิดเป็นแห่งแรกของประเทศไทยRead more

พ.ศ.2540 พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อใหม่ เป็น “สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน”

09/12/1997พ.ศ.2540 พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อใหม่ เป็น “สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน”

ปี พ.ศ. 2540 วิทยาลัยช่างกลปทุมวันได้ดำเนินการขอพระราชทานชื่อวิทยาลัยช่างกลปทุมวันเพื่อให้เป็นสถาบันที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี โดยมีรูปแบบการดำเนินงานเป็นแบบอิสระขึ้นตรงต่อกรมอาชีวศึกษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อใหม่ “วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน” เป็น “สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน”Read more

พ.ศ.2541 มีพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี

02/11/1998พ.ศ.2541 มีพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อยกฐานะขึ้นเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษา เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีRead more

พ.ศ.2543 ร่วมมือกับ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนางาโอกะ” ญี่ปุ่น

06/06/2000พ.ศ.2543 ร่วมมือกับ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนางาโอกะ” ญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2543 โดย นายสงวน บุญปิยทัศน์ อธิการสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และ นายฮัทโทริ มาซารุ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนากาโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันRead more

พ.ศ.2547 สังกัด คณะกรรมการการอุดมศึกษา

21/12/2004

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ย้ายมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงได้มีพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. ๒๕๔๗ สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงมีผลให้สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันมีฐานะเป็นนิติบุคคลRead more

พ.ศ.2553 มีนโยบายเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา

19/02/2010พ.ศ.2553 มีนโยบายเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา

พ.ศ. 2553 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล พึ่งมา รักษาราชการแทนอธิการบดี มีนโยบายเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อมุ่งเน้นให้สถาบันฯ พัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและส่งเสริมให้อาจารย์ประจำ ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิชาการให้แก่สถาบันฯ เพิ่มมากขึ้นและดำเนินการสานต่อนโยบายการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษามีคุณภาพเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาRead more

พ.ศ. 2555 อาคารวิศววัฒน์

22/08/2012พ.ศ. 2555 อาคารวิศววัฒน์

วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมหลังใหม่ ซึ่งเป็นอาคารปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรม 5 ชั้น เพื่อรองรับการเรียนการสอนและงานวิจัยRead more

พ.ศ.2556 เปิดสอน ปริญญาโท-เอก

19/02/2013พ.ศ.2556 เปิดสอน ปริญญาโท-เอก

ในปีการศึกษา 2556 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าRead more

พ.ศ.2560 เปิดหลักสูตรปริญญาโท-เอก เพิ่มอีก 2 หลักสูตร

19/02/2017

พ.ศ. 2560 สถาบันฯ ได้อนุมัติให้เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติมอีก 2 หลักสูตร 1 สาขาวิชา คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตรRead more