สำนักงานอธิการบดี

เว็บไซต์หน่วยงาน: http://op.pit.ac.th

กอง/ฝ่าย ในสังกัด

กองกลางกองนโยบายและแผน
กองกลาง
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
ฝ่ายอาคารสถานที่
ฝ่ายการคลัง
ฝ่ายพัสดุ
กองนโยบายและแผนฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผนฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
กองพัฒนานักศึกษา 
กองพัฒนานักศึกษา
ฝ่ายกิจการและสวัสดิการนักศึกษา
ฝ่ายวินัยนักศึกษา
ฝ่ายแนะแนวและสหกิจศึกษา
ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา