สำนักวิจัยและบริการวิชาการ

สำนักวิจัยและบริการวิชาการเป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนด้านงานวิจัย และบริการวิชาการ

เว็บไซต์หน่วยงาน: research.pit.ac.th 

งาน/ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง: