ประวัติสาขา

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงมาจากสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  สำนักงานสาขาวิชา ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการตั้งอยู่ ณ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ประธานหลักสูตรคนปัจจุบัน คือ นายวสันต์    อู่ยายโสม  มีจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ทั้งหมด 8 คน มีบุคลากรสายสนับสนุน 1 คน 

สาขาวิชาได้ดำเนินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ และทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร จัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นการประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการอย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งพัฒนาความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติสามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อการประกอบวิชาชีพของตนเองและการศึกษาต่อไปในระดับสูงขึ้นได้ สามารถติดต่อสื่อสารและใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและศัพท์ทางเทคนิคในการสื่อสารรวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างดี