คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานวิชาการเน้นผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพสร้างสรรค์งานวิจัย และนวัตกรรมที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกอบด้วย กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เว็บไซต์หน่วยงาน: http://sci.pit.ac.th 

งาน/ฝ่ายในสังกัด

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา