การมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้จัดงาน PATUMWAN MUSIC FESTIVAL

เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 คณะกรรมการจัดงาน PATUMWAN MUSIC FESTIVAL ครั้งที่ 1 “ปทุมวัน สานฝัน พี่สู่น้อง” เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะกรรมการดำเนินโครงการจัดหาทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ศูนย์การเรียนกาญจนบุรี PATUMWAN MUSIC FESTIVAL ครั้งที่

Read more

เกียร์ปทุมวันสืบสานวัฒนธรรม ปรับปรุงสวนหย่อมสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ณ พุทธมณฑล

วันที่ 19 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาร่วมพัฒนาปรับปรุงสวนหย่อมสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ณ พุทธมณฑล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า

Read more

วิศวะประกาศเกียรติคุณผู้สำเร็จการศึกษามีผลการเรียนดีเด่น

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน รักษาราชการแทนคณบดี ดำเนินพิธีการมอบประกาศเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น และเกียรติบัตรเรียนดีสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันฯ สืบเนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะได้คัดเลือกศิษย์เก่าที่ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพและช่วยเหลือสังคมและสถาบันฯ ซึ่งทางคณาจารย์ประจําหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาได้มีมติเป็นเอกฉันท์ในการคัดเลือกและเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นจํานวน

Read more

สทป.จัดกิจกรรมเรียนรู้ภาษาไทยให้นักศึกษาอิชิโนเซกิ

เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยน จากวิทยาลัยแห่งชาติอิชิโนเซกิ ประเทศญี่ปุ่น และตัวแทนนักศึกษาของสถาบันฯ ร่วมกิจกรรม โดยมี ดร.ประภาพร ธนกิตติเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ และอาจารย์เพชรประภา สังฆะราม อาจารย์จากสาขาวิชาสหวิทยาการ

Read more

สทป. จัดอบรมการใช้งานโดรนเบื้องต้น

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 สำนักวิจัยเเละบริการวิชาการ โดยฝ่ายบริการวิชาการเเละงานความร่วมมือ ดำเนินโครงการ “สร้างและพัฒนาทักษะสำหรับการยกระดับทักษะบุคคลภายนอกด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่”กิจกรรมที่ 1 “โดรนและการใช้ประโยชน์เบื้องต้น” ณ ห้องประชุมบุญปิยะทัศน์ อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (อาคารJICA) และลานกีฬาอเนกประสงค์ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Read more

ช่างสิบหมู่กรมศิลป์ สำรวจพื้นที่อนุเสาวรีย์ใน สทป. เพื่อบูรณะ

เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายสงวน บุญปิยะทัศน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และอดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างกลปทุมวัน และช่างศิลป์ จากสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เพื่อสำรวจพื้นที่และบูรณะอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฏ์ , รูปปั้นหม่อมเจ้ารัชฎาภิเศก

Read more

นายกสภา แสดงความยินดีกับทีมสถาบันฯ การแข่งขัน Honda Eco Mileage Challenge 2023

เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี นำทีมอาจารย์และนักศึกษา ในนามทีม GOLDGEAR จากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้รับรางวัลรถประดิษฐ์สวยงาม อันดับ 1 จากการแข่งขัน Honda Eco

Read more